pokhara_ultra

nara

Share

काठमाडौँ । चीनको गुलिङमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय राफ्टिङ प्रतियोगितामा भाग लिन जाने टोलीको बिदाइ गरिएको छ । चीन सरकारको आयोजनामा आगामी जुन २६ देखि जुलाई १ सम्म हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय राफ्टिङ प्रतियोगितामा भाग लिन जाने टोलीलाई आज नेपाल राफ्टिङ एण्ड क्यानोइङ एशोसिएसनका अध्यक्ष मानबहादुुर न्यौपानेले बिदाइ गर्नुभयो । उक्त प्रतियोगितामा नेपालबाट पर्यटन विभागका उपमहानिर्देशक पोषनाथ अधिकारी, नेपाल […]bhimdutta

कलशको सजावट
कञ्चनपुरको भम्केनी धाममा शुरु भएको ‘राष्ट्रभक्ति जागरण महाअनुष्ठा’ मा सजाइएको कलश । तस्बीरः शेरबहादुर सिंह

kz'klt £ofDk]kf6Lsf] k'gMlgdf{0f
   kz'kltgfysf] bz{g ug{ cfpg] eQmhgsf nflu df6f]sf] £ofDkfdf kfgL /fv]/ v'jfpg agfOPsf] kz'klt £ofDk]kf6Lsf] k'gMlgdf{0f ul/Fb}, lj;+ @)&@ j}zfv !@ ut]sf] e"sDkn] of] kf6L klg Ifltu|:t ag]sf] lyof] . tl:a/ M k"0f{k|;fb ld>, /f;;

घ्याम्पेपाटी
पशुपतिनाथमा माटोको घ्याम्पामा पानी राखेर खुवाउन बनाइएको पशुपति घ्याम्पेपाटीको पुनःनिर्माण गरिँदै । तस्बिरः पूर्णप्रसाद मिश्र

df5fk'R5«];lxt kf]v/f ahf/
Kff]v/f e/tkf]v/Lsf] x'l8sf]6af6 b]lvPsf] df5fk'R5«] lxdfn;lxt kf]v/f ahf/ . tl:a/ M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

हुडिकोटबाट हिमाल
पोखरा भरतपोखरीको हुडिकोटबाट देखिएको माछापुच्छ्रे हिमालसहित पोखरा बजार । तस्बिरः वासुदेव पौडेल

gf/]Zj/sf] /fli6«o dflj
uf]/vf gf/]Zj/sf] /fli6«o dflj ejg ? @) nfv nufgLdf dd{t tyf /+u/f]ug u/L lrl6Ss agfpFb} k|mfG;sf] o'eLP; ;+:yfdf cfa4 :jo+;]js . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

स्वयंसेवक
गोरखा नारेश्वरको राष्ट्रिय मावि भवन मर्मत तथा रंगरोगन गर्दै विदेशी । तस्बिरः प्रशन्न पोखरेल

Next Prev
hotel_add
IMG_5730

पर्यटनन्यूज, धादिङ । धादिङको थाक्रे गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको रानी झरनामा साहसिक पर्यटकीय खेल क्यानोनिङको व्यवसायीक शुभारम्भ भएको छ । ...

nuru

पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । नुरु जाङ्बु शेर्पा, इन्टरनेशनल शेर्पा एड्भान्चरका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । उनी अहिले टान निर्वाचनका लागि अध्यक्षका उम्मेद्वार हुन् । २८ वर्षदेखि निरन्तर पर्यटन क्षेत्रमा कृयाशील उनी पर्वतारोहण र पदयात्राका हिमायतीको रुपमा चिनिन्छन् । आरोहीहरुको रुपमा समेत परिचित सोलुखुम्बू निवासी शेर्पाले टान निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका ...

shiva shrestha

नेपालको पर्यटन भर्खरै जुर्मुराउँन सुरु गरेको छ । पर्यटनले भूकम्प, नाकाबन्दी, तराई आन्दोलन, सगरमाथा तथा मनास्लुको हिँउ पहिरो बिर्सिएर भर्खरै ...

Urutora Resturent

पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । पराइको देशको बारेमा जान्न र बुझ्न अब सोही देशमा पुग्नु पर्दैन । नत हाम्रो देशको बारेमा जान्न पराइ देशका कोही यहीँ नै आउनु पर्छ । सूचनाप्रविधिको विकासले अब नेपालमै रहेर विश्वको अनुभव गर्न सक्ने भइसक्यो । त्यसमा अझ, अन्य देशको परिवेशमा त्यही देशको खानादेखि सँस्कृतिसम्मको अवलोकन यही नेपालमा गर्न सक्ने वातावरण बन्दैछ । हो, हामी यतिखेर जापानी खाना र परिवेशको कुरा गर्दैछौं । यस अ ...

Scroll to top
>