Home » फोटो » घ्याम्पेपाटी

घ्याम्पेपाटी

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit
Share

kz'klt £ofDk]kf6Lsf] k'gMlgdf{0f    kz'kltgfysf] bz{g ug{ cfpg] eQmhgsf nflu df6f]sf] £ofDkfdf kfgL /fv]/ v'jfpg agfOPsf] kz'klt £ofDk]kf6Lsf] k'gMlgdf{0f ul/Fb}, lj;+ @)&@ j}zfv !@ ut]sf] e"sDkn] of] kf6L klg Ifltu|:t ag]sf] lyof] . tl:a/ M k"0f{k|;fb ld>, /f;;

पशुपतिनाथमा माटोको घ्याम्पामा पानी राखेर खुवाउन बनाइएको पशुपति घ्याम्पेपाटीको पुनःनिर्माण गरिँदै । तस्बिरः पूर्णप्रसाद मिश्र

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

घ्याम्पेपाटी Reviewed by on . पशुपतिनाथमा माटोको घ्याम्पामा पानी राखेर खुवाउन बनाइएको पशुपति घ्याम्पेपाटीको पुनःनिर्माण गरिँदै । तस्बिरः पूर्णप्रसाद मिश्र पशुपतिनाथमा माटोको घ्याम्पामा पानी राखेर खुवाउन बनाइएको पशुपति घ्याम्पेपाटीको पुनःनिर्माण गरिँदै । तस्बिरः पूर्णप्रसाद मिश्र Rating: 0
Scroll to top
>