Category: फोटो

Feed Subscription
bhimdutta

कलशको सजावट

कञ्चनपुरको भम्केनी धाममा शुरु भएको ‘राष्ट्रभक्ति जागरण महाअनुष्ठा’ मा सजाइएको कलश । तस्बीरः शेरबहादुर सिंह ...

Read More »
kz'klt £ofDk]kf6Lsf] k'gMlgdf{0f
   kz'kltgfysf] bz{g ug{ cfpg] eQmhgsf nflu df6f]sf] £ofDkfdf kfgL /fv]/ v'jfpg agfOPsf] kz'klt £ofDk]kf6Lsf] k'gMlgdf{0f ul/Fb}, lj;+ @)&@ j}zfv !@ ut]sf] e"sDkn] of] kf6L klg Ifltu|:t ag]sf] lyof] . tl:a/ M k"0f{k|;fb ld>, /f;;

घ्याम्पेपाटी

पशुपतिनाथमा माटोको घ्याम्पामा पानी राखेर खुवाउन बनाइएको पशुपति घ्याम्पेपाटीको पुनःनिर्माण गरिँदै । तस्बिरः पूर्णप्रसाद मिश्र ...

Read More »
df5fk'R5«];lxt kf]v/f ahf/
Kff]v/f e/tkf]v/Lsf] x'l8sf]6af6 b]lvPsf] df5fk'R5«] lxdfn;lxt kf]v/f ahf/ . tl:a/ M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

हुडिकोटबाट हिमाल

पोखरा भरतपोखरीको हुडिकोटबाट देखिएको माछापुच्छ्रे हिमालसहित पोखरा बजार । तस्बिरः वासुदेव पौडेल ...

Read More »
gf/]Zj/sf] /fli6«o dflj
uf]/vf gf/]Zj/sf] /fli6«o dflj ejg ? @) nfv nufgLdf dd{t tyf /+u/f]ug u/L lrl6Ss agfpFb} k|mfG;sf] o'eLP; ;+:yfdf cfa4 :jo+;]js . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

स्वयंसेवक

गोरखा नारेश्वरको राष्ट्रिय मावि भवन मर्मत तथा रंगरोगन गर्दै विदेशी । तस्बिरः प्रशन्न पोखरेल ...

Read More »
biman

अपहरणको जहाज

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन सफल बनाउन पैसा जुटाउने उद्देश्यले नेपाली काँग्रेसले २०३० जेठ ३० गते विराटनगरबाट अपहरण गरेको विमान । तस्बिरः पूर्णप्रसाद मिश्र ...

Read More »
lrtjg xfQL dxf]T;jdf ;f]daf/ lrtjgsf] ;f}/fxfdf ePsf] xfQL kf]nf] v]n cGt{ut /ftf] h;L{df g]kfn sNr/ o"s] / xl/of] h;L{df zf/bf 6';{ P08 6«feN; k|lt:k|w{f ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

हात्तिको खेल

चितवन हात्ती महोत्सवमा हात्ती पोलो खेल अन्तर्गत प्रतिस्प्रर्धा गर्दै । तस्बिरः रोशन सापकोटा ...

Read More »
dsc05655

सम्मानः

धादिङ जिल्लाको फूलखर्क गाविसमा विद्यालय भवन निर्माण गरेपछि सम्मानित हुँदै इटालियन नागरिक । ...

Read More »
dsc05399

आनन्दः

हिमालयन स्काई ट्रेल अन्तर्गत पोखरा डाँडामा पर्यटकहरु थकाई मार्दै । तस्बिरः पर्यटनन्यूज डटकम ...

Read More »
k'glxndf Kfo{6ssf] rxnkxn
DofUbLsf] 3f/–! df kg]{ k'glxndf ;"of]{bo / lxdz[ªvnf b[Zofjnf]sgsf nflu k'u]sf ko{6s . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, /f;;

पुनहिलमा पर्यटकः

म्याग्दी पुनहिलमा सूर्योदय र हिमशृङखला दृश्यावलोकनका लागि पुगेका पर्यटक । तस्बिरः सन्तोष गौतम ...

Read More »
sf7df8f}F pkTosf 
ljZj ;Dkbf ;"rLdf ;"lrs[t :joDe"gfy :t'kaf6 b]lvPsf] sf7df8f}F pkTosf  . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

मनमोहकः

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूनाथ स्तुपबाट देखिएको काठमाडौँ उपत्यकाको मनमोहक दृश्य । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ ...

Read More »
Scroll to top
>