Category: फोटो

Feed Subscription
a;Gtk'/df ;Dkbfsf] k'gMlgdf{0f
e"sDkn] Ifltu|:t a;Gtk'/ If]qdf /x]sf P]ltxfl;s ;Dkbfsf] k'gMlgdf{0f ub}{ sfdbf/ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

बन्दैछः

भूकम्पले क्षतिग्रस्त बसन्तपुर क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दै कामदार । तस्बिरः रोशन सापकोटा ...

Read More »
xf]6]ndf df5fkfng
ko{6sLo gu/L kf]v/fsf] n]s;fO8l:yt Ps xf]6]ndf df5f dfb}{ sd{rf/L . ko{6snfO{ cfkmg} kf]v/Lsf tfhf df5f v'jfpg] ;f]rsf ;fy n]s;fO8sf w]/} xf]6]n Joj;foLn] kf]v/L agfP/ df5fkfng u/]sf 5g . tl:a/ M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

आफ्नै पोखरीको माछा

पर्यटकीय नगरी पोखराको लेकसाइडस्थित एक होटेलमा माछा मार्दै कर्मचारी । लेकसाइडका अधिकांश होटलले पर्यटकलाई आफ्नै पोखरीका ताजा माछा खुवाउँछ । तस्बिरः रासस ...

Read More »
Dhaulagiri

हिमालसँग लुकामारीः

म्याग्दीको पर्यटकीय शिख–४ बयलीबाट देखिएको धौलागिरि रेन्जको हिमाल र बादलको लुकामारी । तस्बिरः कमल खत्री ...

Read More »
yoga divass

योग दिवसः

दोस्रो विश्व योग दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्दै पर्यटन व्यवसायीहरु । ...

Read More »
yeti biruddha

खबरदारीः

हिमागृह ठेक्का प्रकरण विरुद्ध पोखराका व्यवसायीले गरेको आन्दोलनको एक झलक । तस्बिर सौजन्यः ईन्दिरा कडेल ...

Read More »
P;Pn;L lk|G;]; kf}8L k|lzIf0f
l;hg ldl8ofåf/f cfof]lht XjfO6 xfp; P;Pn;L lk|G;]; @)!^ df ;xefuL k|ltof]uL g]kfn k|x/L x]Ny Sna e[s'6Ld08kdf kf}8L k|lzIf0fdf ;xefuL x'Fb} . pQm sfo{qmdsf] clGtd k|ltof]lutf c;f/ $ ut] zlgaf/ k|1fejg sdnfbLdf x'g]5 . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

गर्मीको फाइदाः

एसएलसी प्रिन्सेस २०१६ मा सहभागी प्रतियोगीहरु पौडी प्रशिक्षणमा सहभागी हुँदै । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त ...

Read More »
ko{6s a; nflu Aofjl:yt a; kfs{ gx'bfF hdndf ;f]daf/  ko{6s a;sf] nfO{g . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

समस्याः

पर्यटक बस लागि ब्यवस्थित बस पार्क नहुदाँ जमलको सडकमा पर्यटक बस । तस्बिरः रासस ...

Read More »
Nepal Everest

आरोहणः

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका क्रममा आरोही । यस वर्ष आरोहण गर्ने संख्या बढेको छ । ...

Read More »
k'7f lxdfn dfly p8b} u/]sf] x]lnsK6/
?s'dsf] ljs6If]q /Gdfd}sf]6sf] xfGkf 8fF8fdf g]kfnd} klxnf] k6s cfof]hgf ePsf] k'kfn of;f{ dxf]T;jsf] pb3f6g ;df/f]xdf ;xefuL x'g cfpg'ePsf cltlyx? ;jf/ k'7f lxdfn dfly p8b} u/]sf] x]lnsK6/ . tl:a/M gf/fo0f 9'+ufgf, lrtjg,/f;;

हिमाल माथिः

पुपाल यार्सा महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा पुठा हिमाल माथि उड्दै गरेको हेलिकप्टर । तस्बिर : नारायण ढुंगाना ...

Read More »
dsjfgk'/sf] bfdg 3'Dg cfPsf o'jtLx? Kfg/f]df l/;f]{6df ;]NkmL kmf]6f] lvRb} . tl:a/ k|bLk/fh jGt,/f;;

सेल्फी

मकवानपुरको दामन घुम्न आएका युवतीहरु पनरोमा रिर्सोटमा सेल्फी फोटो खिच्दै । ...

Read More »
Scroll to top
>