Category: फोटो

Feed Subscription
a'4 hoGtLsf] tof/L 
;+:s[lt, ko{6g tyf gful/s p88og dGqL cfgGbk|;fb kf]v/]n kRrL; ;o ^)cf}+ a'4hoGtLsf cj;/df a'waf/ sf7df8f}Fsf] :joDe"df cfof]lht sfo{qmddf :joDe"b]lv n'lDagL;Ddsf] ;fOsnofqfsf] pb3f6g ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

उद्घाटन

पच्चीस सय ६०औं बुद्धजयन्तीका अवसरमा स्वयम्भूदेखि लुम्बिनीसम्मको साइकलयात्राको उद्घाटन । ...

Read More »
sf7df8fF}sf] a;Gtk'/ b/af/ kl/;/df ;]NkmLdf /dfpFb} ko{6s . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

सेल्फीः

काठमाडौंको बसन्तपुर दरबार परिसरमा सेल्फीमा रमाउँदै पर्यटक । तस्बिरः रोशन सापकोटा ...

Read More »
click

प्रबद्र्धनः

'नयाँ वर्ष घुम्ने हर्ष' नाराका साथ घोषणा गरिएको घुमफिर वर्षको प्रबद्र्धन गर्दै सोट्टो-नेपालका अध्यक्ष यामबहादुर खड्का । ...

Read More »
udL{df lr;f]
eQmk'/ b/af/ kl/;/df cfO{;lqmd vfFb} ko{6s . tl:a/ M nIdL uf?, eQmk'/, /f;;

गर्मी छल्नः

भक्तपुर दरबार परिसरमा आईसक्रिम खाँदै नेपाली तथा विदेशी पर्यटक । तस्बिरः लक्ष्मी गारु ...

Read More »
Haleshi mahadev

धार्मिक पर्यटनः

हिन्दू, वौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीको धार्मीकस्थल मानिने खोटाङको हलेसीमा पूजाआजा गर्न भक्तजनको भीड । तस्बिरः केदार मगर ...

Read More »
ljb]zL dgdf g]kfnLkg
 DofUbLsf] 3f/ uflj;–! df kg]{ ko{6sLo:yn 3f]8]kfgL k'glxn If]qdf g]kfnL em08f;lxt kmf]6f] lvrfpFb} ljb]zL ko{6s . tl:a/M sdn vqL, DofUbL, /f;;

नेपाली मनः

पर्यटकीयस्थल घोडेपानी पुनहिल क्षेत्रमा नेपाली झण्डासहित फोटो खिचाउँदै विदेशी पर्यटक । तस्बिरः रासस ...

Read More »
;'of]{bosf] cjnf]sg M DofUbLsf] 3f/ uflj; ! df kg]{ k'glxndf cfO{taf/ laxfg ;'of]{bo / lxdz[ªvnfsf] cjnf]sg ug{ k'u]sf ko{6sx? . tl:a/ ;Gtf]if uf}td, /f;;, DofUbL

आहा !

म्याग्दीको घार गाविसमा पर्ने पुनहिलमा सुर्योदय र हिमशृङखलाको अवलोकन गर्दै पर्यटकहरु । तस्बिरः सन्तोष गौतम ...

Read More »
emfkf s]rgf, tfKn]h'ª kflye/f, cf]nfªr'ªuf]nf l6ktfnf ko{6g cleofg @)&@ gfd lbPsf] kbofqfdf lgl:sPsf] 6f]nL tfKn]h'ª ;b/d'sfaf6 cf]nfªr'ªuf]nf tkm{ k|:yfg ub}{ . tl:a/ M ;Gtf]if k's'{6L, /f;;, tfKn]h'ª

पर्यटन अभियानः

झापा केचना, ताप्लेजुङ पाथिभरा, ओलाङ्चुङ्गोला टिपताला पर्यटन अभियान २०७२ को सुरुवात गर्दै पर्यटन व्यवसायीहरु । तस्बिरः सन्तोष पुर्कुटी ...

Read More »
sotto

प्रबद्र्धनको अभियानः

आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन र नयाँ गन्तव्यहरुको बजारीकरण गर्दै सोट्टो-नेपाल । ...

Read More »
fewa mahotsav

महोत्सवमा पाल्नुहोलाः

चैत्र २८ देखि बैशाख २ गतेसम्म पोखरामा हुन लागिरहेको १३ औं फेवा नव वर्ष महोत्सवको बारेमा जानकारी गराउँदै आयोजकहरु । ...

Read More »
Scroll to top
>