Category: फोटो

Feed Subscription
dWok'/ lyld, af]8]df x/]s jif{ ufO{hfqfsf] ef]lnkN6b]lv k|bz{gLdf NofOg] P]ltxfl;s gLnaf/fxL gfr k|bz{gL ub}{ gLnaf/fxLsf u0f . pQm gfr tLg lbg;Dd af]8]sf] ljleGg 6f]ndf grfOG5 . gfrdf e}/j Ps, af/fxL rf/, s'df/L rf/, l;+x rf/, åf/kfn b'O{ / u0f]z rf/ u/L !( hgf b]ju0fsf] ;d"x /x]sf] 5 . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

नीलबाराही नाचः

मध्यपुर थिमिस्थित बोडेमा हरेक वर्ष गाईजात्राको भोलिपल्टदेखि प्रदर्शनीमा ल्याइने ऐतिहासिक नीलबाराही नाच प्रदर्शनी गर्दै नीलबाराहीका गण । तस्बिर- रत्न श्रेष्ठ ...

Read More »
ufO{hfqf k|bz{g 
eQmk'/df  cfh ufO{hfqf k|bz{g ub}{ . . tl:a/ M /d]z lu/L, eQmk'/, /f;;

गाईजात्रा

भक्तपुरमा गाईजात्राः विश्व सम्पा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा गाईजात्रा प्रदर्शन गर्दै स्थानीय । तस्बिर- रमेश गिरी ...

Read More »
gaijaaaa

तेस्रो लिंगी

तेस्रो लिंगीसँगः गाईजात्राको अवसरमा ठमेलमा निकालिएको र्‍यालीमा सहभागी तेस्रो लिंगीसँग फोटो सेसन गराउँदै व्यवसायीहरु । तस्बिरः सुदर्शन न्यौपाने ...

Read More »
ufO{hfqf kj{sf] cj;/df Ps jif{ cl3 b]lv d[To' ePsf cfkmGtsf] ;Demgfdf ufO{ l;+uf/L ;x/ kl/qmdf u/fpg] qmddf j;Gtk'/ b/jf/ :jfo/df cfPsf jfnsx?nfO{ ljleGg vfg] s'/f k};f cflb lbb} Ps dlxnf . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

सम्झनामा

सम्झनामाः मृतकको सम्झनामा गाई सिंगारी सहर परिक्रमा गराउने क्रममा वसन्तपुर दरवार स्वायरमा आएका बालकहरुलाई मिष्ठान्ह खुवाउँदै महिला । तस्बिर- प्रदीपराज वन्त ...

Read More »
Scroll to top
>