Category: विचार

Feed Subscription
IMG_0333

नफुट्ने गरि जुट्दै माओवादी निकट व्यवसायी

पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रमा कृयाशील नेकपा माओवादी (केन्द्र) निकट व्यवसायीहरुको विभिन्न संगठनहरुबीच एकता भेला हुने भएको छ । माघ २१ गतेका दिन काठमाडौं स्थित र्याडिशन हो ...

Read More »
;f}/fxfdf xfQLkf]nf]
lrtjgsf] ;f}/fxfdf xfQLkf]nf] v]ndf ;xefuL x'Fb} xfQLx? .  t:jL/ M gf/fo0f 9'+ufgf, /Tggu/-lrtjg_, /f;;

हात्तीपोलो हेर्न यसपटक सौराहा जाने कि ?

चितवन । सेल्फीकली र बिजुलीकली नयाँ छिन् । हात्ती महोत्सवमा उनीहरुको पहिलो प्रवेश हो । पवनकलीसहित पुनम, एलिसा, पुष्पा, लक्ष्मी, व्यूटी र समृद्धिकली अन्तर्राष्ट्रिय हात्तीपोलो खेलका ...

Read More »
cGgk"0f{ lxdfnsf] dgf]/d tnfp
DofUbLsf] gf/Rofª uflj;df kg]{] k|fs[lts ;f}Gbo{tfn] el/k"0f{ ljZj k|l;4 cGgk"0f{ lxdfnsf] dgf]/d tnfp . tl:a/M sdn vqL, DofUbL, /f;;

अन्नपूर्ण आधार शिविरः समथर फाँटमा नीलो तलाउ

म्याग्दी । समथर फाँटमा नीलो तलाउ । तलाउ नजिकै उभिएका अग्ला हिमाल । सूर्योदयले चम्केका सेताम्मे हिमाललाई आँखाले चौफेरो लगाउँदा मन फुरुङ्ग हुनेगर्छ । यो दृश्य म्याग्दीको नारच्याङ गा ...

Read More »
b|Ao zfxsf] ufpF gd'gf a:tLdf 
Pltxfl;s Pjd ko{6sLo ufpF ndh'ªsf] /flugf;sf]6df k'gMlgdf{0f / xf]d :6] ;~rfngsf] tof/Ldf h'6]sf] :yfgLojf;L . e"sDkkl5 ;/sf/sf] k'gMlgdf{0f cleofg ;':t xFbf cd]l/sL gful/s gftf;fsf] ;xof]udf oxfFsf afl;Gbf k'gMlgdf{0fdf h'6]sf x'g . tl:a/ M Clif/fd clwsf/L, ndh'ª, /f;;

द्रब्य शाहको पुरानो गाउँ अब नयाँ बस्ती

लमजुङ । एतिहासिक एवम् पर्यटकीय गाउँका रुपमा चिनिएका पूर्वी लमजुङका रागिनासकोटमा अहिले स्थानीयले पुनःनिर्माण र होम स्टे सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ । भूकम्प गएको झन्डै १६ महिना भइसक ...

Read More »
manaslu trek

मनास्लु पदमार्ग मर्मतको पर्खाइमा चुम तथा नुव्रीबासी

गोरखा । उत्तरी गोरखामा दुई वटा मनोरम पर्यटकीय उपत्यका छन् – चुम तथा नुव्री । चुम उपत्यकामा चुम्चेत र छेकम्पार गाविस पर्छ भने नुव्रीमा बिही, प्रोक, ल्हो र सामागाउँ पर्छन् । यी गावि ...

Read More »
ananda

गति समाउँदै पर्यटन

- आनन्द पौडेल नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै सकारात्मक गति पछ्याँउन थालेको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्प र असोज पहिलो सा ...

Read More »
lrtjg /fli6«o lgs'~hl:yt /fKtL gbLsf] c:yfoL s;x/f k'ndf e|d0f ub}{ ko{6s . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

गति समाउँदै पर्यटन

नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै सकारात्मक गति पछ्याँउन थालेको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्प र असोज पहिलो साताबाट करीब पाँ ...

Read More »
kumaa

नेपाल आएर मरिमेट्ने विदेशी

पर्यटन व्यवसायी भएको नाताले नेपालको विभिन्न ठाउँमा रहेका मनमोहक दृश्य नियाल्नु मेरा लागि संसारका कुनै पनि देश घुम्नु भन्दा विशेष रहन्छ । पर्यटनको लागि सम्भावना नै सम्भावना रहेको ह ...

Read More »
kamal bhatta photo

पर्यटन विकासका लागि स्वीजरल्याण्डबाट मेरो सन्देश

हावापानी, भूगोल र संस्कृतिको दृष्टिकोणले घुम्न लायक देश हो नेपाल । बिशेष त एड्भाञ्जर टुरिजम नेपालको मुख्य गतिविधि र आकर्षण भित्र पर्छ । पर्यटक नेपालको एक महत्वपूर्ण आयश्रोत हो । त ...

Read More »
tourists

पर्यटकीय चहलपहल बाक्लियो, पर्यटन व्यवसायी उत्साहित

काठमाडौं । मुख्य पर्यटकीय याम सुरु भएसँगै पर्यटकीय चहलपहल बाक्लिएको छ । पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि वसन्त ऋतु उपयुक्त मानिन्छ । यो याममा भूकम्प र नाकाबन्दीबाट थलिएको मुलुकको पर्य ...

Read More »
Scroll to top
>